Протокол от Общото събрание на "Асоциация Автентична България", проведено на 27.12.2016 г.

На 27.12.2016 г. в гр. София се проведе Общо събрание на Сдружение "Асоциация Автентична България", на което бяха взети следните решения:

 • Решение за промяна на чл. 12.1, буква б), точка 1 от Устава на Сдружението, както следва: „притежават или управляват туристически обекти, сертифицирани с Марката за качество „Автентична България” (в България)“ се променя на „притежават или управляват туристически обекти в България“;

 • Решение за промяна на чл. 12.1, буква б), точка 2, както следва: „лицензирани са по съответния ред да осъществяват туристическа дейност“ се променя на притежават действащи регистрация или лиценз по съответния ред за предоставяне на туристически услуги;

 • Решение за добавяне на  точка 3 в чл. 12.1., буква б), която гласи: „притежават необходимите квалификация и опит и са заети в сферата на туризма, туристическото обслужване и туристическото развитие“.

 • Решение за проеман на следните членове на Сдружението на основание чл. 27, буква б) от Устава:

 • Радослав Цветанов Младенов

 • Николай Емилов Гачовски

 • Евгени Митков Спасов

 

 • На основание чл. 27, буква в) от Устава на Сдружението бяха освободени като членове на Управителния съвет  Даниела Генчева Стоева и Слава Павлова Каличкова

 • На основание чл. 27, буква в) от Устава на Сдружението бяха избрани за членове на Управителния съвет  на Николай Емилов Гачовски и Евгени Митков Спасов

 • Бе взето решение за промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението от „гр. София, район Средец, ул. Хан Крум 8” на „гр. София, п.к. 1505, ул. „Проф. Джовани Горини“ 2”.

 

 • Поради липсата на надеждна актуална информация за финансовото състояние на Сдружението, по единодушно решение на делегатите на Общото събрание, г-н Димитър Маринов, в качеството му на председател на УС и единствен пълномощник и разпоредител с банковите сметки на Сдружението , е поканен да предостави всички документи, свързани със стопанското състояние на Сдружението за предходната година, с които разполага, както и информация, необходима за изготвяне на годишен финансов отчет съгласно чл. 43 от Устава на Сдружението и доклад за дейността съгласно чл. 45.1, като се яви на адрес гр. София, ул. „Янтра“ №13 в 10:00 ч. на 16.01.2017 г.

  Протокол от Общото събрание.

 
Заявление за сертифициране