Съществени промени в концепцията

През 2015 година бе извършен задълбочен анализ на марката "Автентична България" - на нейната устойчивост като референция за качество, на динамиката в комуникацията със сертифицирани партньори, на добавената стойност, която им носи, ... Заключенията от анализа наложиха детайлно преразглеждане на цялостния подход на постигане на целите на марката и тези на нейните партньори.

От една страна, бе отчетена нуждата от актуализация на принципа и методологията за оценяване и сертифициране на обекти – първоначално разработената система за оценка на качеството на туристическия продукт беше оптимизирана и съобразена с актуалната рамка на туристическата индустрия. Обновеният й вид разчита на нови технологични решения, които пестят време и пари на партньорите, и разширява каналите за комуникация на различни нива.

В същото време бе актуализирана и концепцията на марката по отношение на конкурентоспособността на ниво дестинация – освен места за настаняване, в обхвата на програмата днес влизат винарски изби, туристически атракции, маршрути, населени места и дестинации, отговарящи на изискването за автентичен туристически продукт. Това разширяване е продиктувано най-вече от острата необходимост от свързване на отделните компоненти и укрепване ролята на индивидуалните обекти в туристическите дестинации – то е израз на отношение към целостта на туристическото изживяване.

Марката днес е с по-широк тематичен обхват, като, освен местата за настаняване, обект на доброволно сертифициране могат да бъдат винарски изби, туристически атракции, маршрути, населени места и дестинации.
Тази ключова промяна се дължи на два основни фактори, отразяващи имиджа както на Марката, така и на удостоените с нея обекти. От една страна, Марката е израз на отношение към целостта на туристическото изживяване – съвкупността от елементи, продукти и услуги, които изграждат облика на дестинацията.

В същото време, именно този подход доведе до партньорството на „Автентична България“ с международни организации в сферата на сертифициране на качеството и устойчивостта в туристическото развитие. Освен разпознаваемостта, която „Автентична България“ доби благодарение на тези партньорства, марката подкрепя сертифицираните обекти в контактите им с членове нуждестранни мрежи – растящ брой сертифицирани хотели, дестинации и туроператори в Германия, Австрия, Швейцария, Холандия и други европейски страни, предлагащи на своите клиенти туристическо изживяване с неподправено качество.
 
Заявление за сертифициране