Условия

 
Общи положения

След успешно преминаване на процеса по оценяване, собствениците и/или законните представители на обектите ще бъдат уведомени официално и ще бъдат удостоени с марката за качество „Автентична България”.
Те ще получат правото да използват набор от графични елементи, собственост на марката за качество „Автентична България”. Това включва правото за използване на логото, в т.ч. върху всички информационни и промоционални материали и във всички съвместни маркетингови инициативи по програмата (интернет страница, печатни издания, на търговски изложения, в рекламни кампании и в медиите). Материалите трябва да се използват при стриктно спазване на Правилника за използване на графичните елементи на марката за качество, който ще бъде предоставен на собствениците на обектите.

 
Права и задължения на носителите на марката за качество

Собствениците са длъжни да:
 • Популяризират и подкрепят марката за качество „Автентична България” и нейните инициативи;
 • Да оценяват удовлетворението на клиента според определените от „Автентична България“ процедури, да съхраняват получената информация и да я предоставят на сертифициращия орган в индивидуално договорен порядък
 • Да спазват Правилника за използване на графичните елементи на марката за качество;
 • Да осигуряват текуща статистическа информация, изисквана от сертифициращия орган
 • Да подпишат и да спазват условията на Етичния кодекс на носителите на марката
 
 
Задължения на „Автентична България“ по отношение на обектите, носители на марката за качество

Промоциране на туристическите обекти, удостоени с марката за качество „Автентична България” чрез:
 • Представяне на национални и международни туристически изложения
 • Представяне на обектите в интернет страницата с включена информация за обекта, изображения, контактна информация, местоположение на обекта и ниво на сертифициране
 • Непрекъснати общи промоционални дейности
 • Връзки с туроператори и партньорски мрежи
Подкрепа при въвеждане на практики за оптимизиране на бизнес-процеси чрез:
 • Предоставяне на ясни процедури за усъвършенстване на бизнес-практиките
 • Фокусирани обучения
 • Осигуряване на информация за туристическия пазар и друга полезна информация, свързана с туристическата индустрия
 
 
Смяна на собствеността на обект, носещ марката за качество „Автентична България”

Сертификационният договор се сключва единствено със собственика на обекта, удостоен с марката за качество. При смяна на собствеността, сертифициращият орган трябва да бъде известен в рамките на един месец. В такъв случай Асоциацията ще прецени при какви условия да сключи договор с новия собственик. Във всеки случай обектът подлежи на оценка до шест месеца след смяната на собствеността.
Марката за качество не може да се прехвърля от стария на новия собственик.

 
Отнемане на марката за качество „Автентична България”

Сертифициращият орган си запазва правото да отнема временно или постоянно на марката за качество „Автентична България” в следните случаи:
 • Собственикът на обект, удостоен с марката, проявява неуважение или ощетява имиджа на програмата
 • Собственикът нарушава настоящите Общи условия
 • Собственикът обявява несъстоятелност/банкрут или нарушава законите
 • Собственикът не плаща дължимите такси
При всеки от изброените случаи, собственикът е задължен да прекрати използването на всички форми на интелектуална собственост на програмата „Автентична България” и всички претенции отнасящи се до членството в мрежата на марката. Това включва всички табели и знаци, използването на логото в промоционални материали или реклама и всякакви други подобни претенции.

 
Неуспех да се покрият минималните изисквания за удостояване с марката за качество „Автентична България”

При желание от страна на собствениците на обекти, които не покрият минималните изисквания за получаване на марката за качество, сертифициращият орган ще окаже подкрепа за преодоляване на демонстрираните дефицити и ще даде възможност за повторна оценка и удостояване с марката.

Изтегли документ в PDF
Заявление за сертифициране